خدمات ما > بازیابی اطلاعات نوار مغناطیسی 

 

بازیابی اطلاعات نوار مغناطیسی

 

گیری و یا دوباره نوشته شدن بر روی اطلاعات قبلی و یا حتیBackup بازیابی اطلاعات از روی نوارهای مغناطیسی در مواردی که اطلاعات بدلایل مختلف چون: ایرادهای نرم افزاری یا ایراد در

.ایرادهای فیزیکی نوارها، ازدست رفته باشد قابل بازیابی می باشد

.کلینیک بازیابی طلایی ژرف، قبل از عملیات بازیابی توسط لیستی، دیتای قابل بازیابی را به مشتریان اطلاع داده و از آنها جهت ادامه عملیات اجازه خواهد خواست

 

دلایلی که باعث می شود اطلاعات نوار مغناطیسی از بین برود

 

ایرادهای کاربردی: استفاده نادرست و یا درست جابجا نکردن نوار مغناطیسی، اتفاقی نوشتن اطلاعات بر روی اطلاعات قبلی و یا اشتباه فرمت کردن

... آسیبهای فیزیکی: شکستن نوار ، کثیف شدن و یا آسیب هایی مثل سوختن،خیس شدن و

.به روز رسانی نرم افزارها: به روز رسانی نرم افزارها ممکن است باعث شود که دیگر اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی قابل خواندن نباشد

 

.متخصصان کلینیک بازیابی طلایی ژرف، آماده ارائه راه حل در مواردی است که شما کاربر گرامی به مشکل از دست دادن اطلاعات بر روی نوارهای مغناظیسی برخورده اید