خدمات ما > بازیابی اطلاعات هارد 

 

بازیابی اطلاعات هارد دیسک

 

 و (IDE , EIDE , Serial ATA (SATA) , SCSI , SAS) :کلینیک بازیابی طلایی ژرف، سرویس ها و راه حل های مختلفی را برای بازیابی اطلاعات انواع مختلف هارد دیسک از هر گونه رابطی

.را دارا می باشد Maxtor , Seagate , Western Digital , Fujitsu , IBM , Samsung :و غیره و تمامی شرکت های سازنده Raid :ترکیبی از هر نوع درایو

هزاران کاربر حرفه ای و معمولی به سرویسهای ارائه شده از طرف کلینیک بازيابي طلائي ژرف حتی در مواردی که به نظر می رسیده است که امکان بازیابی اطلاعات وجود نداشته

اطمینان داشته و از آن بهره جسته اند. بازیابی اطلاعات حتی در مواقعی که هارد کرش کرده یا آسیب جدی دیده است، توسط فن آوری های موجود در شركت بازيابي طلائي ژرف امکان

.پذیر می باشد

چرا اطلاعات موجود بر روی هارد دیسک از دست می رود؟

 

:متخصصان کلینیک بازيابي طلائي ژرف دلایل از دست رفتن اطلاعات هارد دیسک را در دو مقوله زیر دسته بندی می کنند

 

:(Logical Failure) ایراد منظقی 

.در این حالت هارددیسک سالم است اما بعضی از فایلها یا فولدرها بدلایل منطقی مثل پاک شدن اتفاقی پارتیشن ها، فرمت کردن اتفاقی و یا حمله ویروسها، از دست رفته، یا آسیب می بینند

 

:(Mechanical Failure) ایراد فیزیکی 

.در این حالت هاردديسك بطور فیزیکی کار نمی کند که عمدتا دلیل آن کرش کردن هدها و یا ایرادهای مربوط به موتور هارد می باشد

 

چه مواردی باعث می شود که یک هارد بطور فیزیکی آسیب ببیند؟

 

موارد بیشماری باعث می شوند که یک هارد دیسک از لحاظ فیزیکی آسیب جدی ببیند ، اما اصلی ترین آنها که بر اساس تجربه متخصصان کلینیک بازیابی طلایی ژرف بدست آمده است

 : عبارتند از

نوسانات برق - 

جایگزین شدن اطلاعات جدید بر روی اطلاعات قبلی - 

ایرادهای فیزیکی هارد دیسک - 

بلایای طبیعی (آتش سوزی ، سیل ، زلزله و ...)ا  - 

ویروس ها - 

 

چگونه سرویس های شركت بازيابي طلایی ژرف کمک می کند تا اطلاعات از دست رفته هارد دیسک شما بازگردانده شود؟

 

مراحل بازیابی اطلاعات فقط منحصر به تعویض یا جایگزینی قطعاتی مثل برد الکترونیکی نمی باشد،کلینیک بازيابي طلائي ژرف سرویس های بازیابی خود را با استفاده از ابزار مدرن و پروسه

.و چندین سال تجریه متخصصان این مرکزدر امربازیابی اطلاعات از انواع هارد دیسک می باشد دراختیار کاربران قرار می دهد R&D تخصصی بازیابی اطلاعات که مبتنی بر تحقیقات گسترده واحد

:به عنوان مثال به چند نمونه از تکنیک های بکار رفته اشاره می گردد

انجام می گیرد تا هیچ گونه آسیبی به Clean Room در موارد ی که هارد دیسک شما بطور مکانیکی ایراد داشته باشد، عملیات بازیابی اطلاعات در یک محیط عاری از هر گونه گرد و غبار بنام - 

.صفحاتی که نگه دارنده اطلاعات هستند ، وارد نشود

.شما کپی تهیه می شود Fail توسط تکنیک های خاص از اطلاعات هارد - 

.ها را نیز بازیابی می کنندBad Sector ابزار سخت افزاری بکار گرفته شده در کلینیک بازيابي طلائي ژرف ، دیتای موجود بر روی - 

نکته: به یاد داشته باشیم که هرگونه دستکاری هارد دیسک توسط کاربران یاهر شخصی كه در زمینه هارد دیسک و بازیابی اطلاعات تجربه کافی نداشته باشند، باعث صدمات جبران ناپذیری 

. میگردد که پروسه بازیابی را پیچیده و یا حتی غیر ممکن خواهد نمود