خدمات ما > پشتیبانی سخت افزار 

 

پشتیبانی سخت افزار

 

پشتیبانی يكی از واحدهای کلینیک بازیابی طلایی ژرف می‌باشد كه وظيفه پشتيبانی از رايانه‌ها و كاربران آنها را دارد. وظايف اين واحد در دو فرآيند اصلی خدمات سخت افزاری و خدمات

مشاوره‌ای تعريف می‌شود. فرآيند خدمات فنی سخت افزاری برای پشتيبانی از رايانه‌ها و تجهيزات جانبی آن بطوريكه همواره قابل استفاده باشند، در نظر گرفته شده است و شامل پيشگيری

.از خرابی و نصب و راه‌اندازی، ارتقاء و تعميرات می‌باشد. نصب و راه‌اندازی رايانه‌ها و تجهيزات سخت‌افزاری جديد برای واحدها يكی از زيرفرآيندهای خدمات سخت‌افزاری است

بيشترين وقت پرسنل واحد سخت‌افزار تاكنون به زيرفرآيند تعميرات اختصاص يافته است تا مشكلات رايانه‌های موجود حل شوند. تجربه نشان داده است كه بخش قابل توجهی از مشكلات بر اثر

.عدم آگاهی كافی كاربران در مورد خصوصيات رايانه‌ها و شرايط مورد نياز برای اجرای برنامه‌های مورد استفاده آنها ايجاد می‌شود كه به سادگی قابل حل است

بخش ديگری از مشكلات كه گريبانگير كاربران است مربوط به مشكلات نرم‌افزاری مثل پاك شدن يا خراب شدن فايلهای اطلاعاتی بنا به علل مختلف مثل ويروسها،قطعي برق و مشكلات سخت

افزاری ميباشد كه با سياستگذاريهای پيشگيرانه می‌توان از اينگونه مشكلات كاست. از آنجا كه پيشگيری هميشه ارزانتر و آسانتر از درمان است، پيشگيری از خرابی يكی از نقاطی است كه

،توجه واحد سخت افزار کلینیک بازیابی طلایی ژرف را به خود معطوف داشته است. از بارزترين نمونه‌های آن می‌توان آموزش كاربران جهت بکاپ گیری منظم و مستمر از بانكهای اطلاعاتی

استفاده صحيح از سخت افزار و نرم افزارها، همچنين به روز رسانی برنامه ويروس كش و سيستم عامل ويندوز را نام برد.به منظور برنامه‌ريزی صحيح برای پيشگيری از بروز مشكلات، نياز به

:اطلاعات خاصی دارد كه آن را از طريق شناسنامه رايانه‌ها تهيه می‌نمايد، اين شناسنامه‌ها در برگيرنده 3 نوع اطلاعات می‌باشد

در مورد كاربران -

نوع استفاده رايانه در واحد مربوطه -

مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری رايانه‌ها -


.از اطلاعات فوق در جهت برنامه‌ريزی های آموزشی كاربران، خريد يا طراحی نرم‌افزارهای خاص و خريد و ارتقاء تجهيزات سخت‌افزاری مورد نياز استفاده می‌شود

فرآيند خدمات مشاوره‌ای در برگيرنده كمك‌های مشاوره‌ای کلینیک بازیابی طلایی ژرف در زمينه مسائل سخت افزاری به كليه رده‌های مديريتی است. از بارزترين خدمات مشاوره‌ای می‌توان

.مشاوره جهت خريد سخت‌افزارهای جديد و مشاوره جهت تخصيص سخت افزارهای خريداری شده برحسب نياز را نام برد


عمده فعالیتهای واحد سخت افزاری


پشتیبانی فنی سخت افزاری سیستم -

پشتیبانی فنی از انواع سرورها -

تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی رایانه ای و ماشینهای اداری -

فروش قطعات سخت افزار -

تعمير انواع نوت بوك -

انجام سرویس دوره ای سخت افزاری و نرم افزاری -