خدمات ما > بازیابی فایل 

 

بازیابی فایل

 

.كاربران گرامی می توانند با استفاده از سرويس های بازيابی اطلاعات این شرکت انواع مختلف فايل ها را از هرگونه ذخيره ساز، بازيابی كنند

کلینیک بازيابی طلایی ژرف قبل از انجام هرگونه بازيابی اطلاعات ، پس از بررسی قطعه ارسالی شما ، ليستی از فايل های قابل بازيابی را بوسيله گزارشی اعلام كرده تا كاربران گرامی

.بتوانند به راحتی و با توجه به اطلاعات دريافتی از طرف شركت، نظر خود را جهت بازيابی فايل هايشان به شرکت اعلام كنند

 

توانایی ها در امر بازیابی فایل

 

سرویس های ارائه شده توسط کلینیک بازيابی طلایی ژرف ، راه حل های مختلفی را جهت بازيابی انواع فايل ها در اختيار مشتريان قرار می دهد، شما كاربر گرامی می توانيد با اتكا به

:این سرويس ها فايل های خود از

(Windows , Linux , MAC, ...) هرنوع سيستم عامل -

(Desktop , Laptop , Server) هرنوع كامپيوتر - 

هر نسل از درایو ها (از مدل های قديمی گرفته تا جديدترين مدل ها)ا - 

تمامی وضعيت هایی كه باعث از دست رفتن اطلاعات شده(از ساده ترين دلايل گرفته تا دشوارترين آنها،از ايرادهای فيزيكی قطعه تا حملات ويروس ها و يا پاك شدن اتفاقی فايلها)ا - 

.بازیابی نمایید

 

انواع فايل های قابل بازیابی

 

باشد يا فايل های گرافيكی و يا عكس يا فايل های صوتی و يا (Database) باشد، چه فايل های پرزنت باشد چه فايل های (Document) چه اطلاعات از دست رفته ، فايل های اسناد و مدارك

.هر نوع فايل ديگری کلینیک بازيابی طلایی ژرف توانايی بازگرداندن آنها را دارد

.به ياد داشته باشيد كه دادن اطلاعات در رابطه با محل دقيق قرارگيری فايل ها، امكان بازيابی را بالاتر خواهد برد