خدمات ما > بازیابی عکس های دیجیتالی 

 

بازیابی عکس های دیجیتالی

 

هزاران عكاس حرفه ای و كاربرانی كه از دوربين های ديجيتالی استفاده می كنند به سرويس های ارائه شده جهت بازيابی عكس های ديجيتالی از روی كارت های حافظه ، توسط کلینیک

بازيابی طلایی ژرف اطمينان داشته و از مشاوره تخصصی اين شركت در اين زمينه استفاده می كنند. با استفاده از سرويس های کلینیک بازيابی طلایی ژرف شما می توانيد در هر

كرده باشد و يا اينكه كارت Crash زمانی عكس های ديجيتالی از دست رفته خود را بازيابی كنيد. چه اين عكس ها بطور اتفاقی از روی دوربين شما پاك شده باشند و يا اينكه دوربين شما

.حافظه شما فرمت شده باشد يا آسيب دیده باشد

این شركت در ابتدا پس از بررسی قطعه شما ، گزارشی را از عكس های ديجيتالی قابل بازگرداندن به شما می دهد تا كاربران به راحتی بتوانند تصميم بگيرند و پس از آن اطلاعات درخواستی

و ... به (Hard, Flash Card) بازگردانده می شود. سرويس های ارائه شده توسط اين شركت، راه حل های مختلفی را جهت بازگرداندن تصاوير ديجيتالی شما از انواع مدياهای ذخيره ساز

.ارمغان آورده است

 

علل عمومی از دست رفتن عكس های ديجيتالی

 

.و يا يك ذخيره سازی كه از قبل روی آن تصاوير زيادی وجود داشته است، باعث از دست رفتن اطلاعات می شود Flash Card فرمت كردن ناخواسته يك :(Reformatting) فرمت شدن -

.ذخيره كردن تصاوير ديجيتالی جديد گرفته شده توسط دوربين برروی عكس های قبلی باعث از دست رفتن عكس های قبلی مي شود :(Overwriting) نوشتن دوباره -

.ها باعث می شود كه تصاوير ديجيتالی ذخيره شده برروی آنها غير قابل خواندن شوندFlash آسيب فيزيكی: شكاف برداشتن، خم شدن يا شكستن -

.آب خوردگی باعث آسيب ديدن قطعه ذخيره ساز شده و هرچه وسعت آن بيشتر باشد امكان بازيابی تصاوير كاهش می يابد :(Water Damage) آب خوردگی -

 

بازیابی عكس های ديجيتالی

 

: با توجه به امكانات و تخصص موجود در کلینیک بازيابی طلایی ژرف امكان بازيابی تصاوير ديجيتالی در شرايط زير امكان پذير است

.(Clean Room) ها و دوربين های آسيب ديده ، همچنين بازيابی تصاوير از روی هاردهای آسيب ديده در محيط عاری از هرگونه گرد و غبارFlash بازيابی تصاوير از روی -

.كه بواسطه اشتباه كاربر ، بطور سهوی، پاك شده و يا فرمت گرديده اند (Flash Card, Hard,...) بازيابی تصاوير ديجيتالی از روی مدياهایی همچون -